Veri Sorumlusu:     ISACA Ankara Chapter

ISACA Ankara Chapter olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca “GRCAC” etkinliklerine kayıt ve katılımınız kapsamında işlenecek kişisel verileriniz hakkında ve ilgili mevzuat kapsamında bilgi sağlamaktır.

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

 1. “GRCAC” Etkinliklerine Kayıt Yaptırmanız Halinde

GRCAC etkinliklerine kayıt yaptırmanız halinde, kayıt sırasında paylaşmış olduğunuz aşağıdaki bilgileriniz etkinlik organizasyon süreçlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK m.5/2(f) meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir.

 • Kimlik Bilgileriniz (ad ve soyad)
 • İletişim Bilginiz (e-posta adresi, kurum ismi
 1. “GRCAC” Etkinliklerinden Haberdar Olmak İstemeniz Halinde

Kayıt sırasında GRCAC etkinliklerinden ve ISACA Ankara Chapter tarafından sunulan etkinlik ve hizmetlerden haberdar olmak üzere e-posta adresinizin elektronik ileti gönderimi için işlenmesine izin vermeniz halinde, aşağıda belirtilen bilgileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK m.5/1 açık rıza hukuki sebeplerine dayanılarak işlenecektir.

 • Kimlik Bilgileriniz (ad ve soyad)
 • E-posta Adresi
 • İzin tarihi
 • İletişim kanalı
 • İzin kaynağı
 1. “GRCAC” Etkinliklerine Katılımınız Sırasında;

GRCAC etkinliklerine katılımınız kapsamında etkinlik salan ortamına (Zoom, BizBize, vb,) uygulamasına giriş yapmanız, etkinlik sırasında Soru-Cevap (Q&A) veya konuşma (Chat) alanından bir mesaj iletmeniz halinde paylaşmayı tercih ettiğiniz aşağıdaki verileriniz organizasyon ve etkinlik süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK m.5/2(f) meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir. 

 • Giriş yaparken sağladığınız ad ve soyad (veya rumuz)
 • İletmeniz halinde, iletmiş olduğunuz mesaj/yorum/soru

Kişisel verilerinizi vermek istemezseniz canlı olarak ve daha sonra etkinliğin kaydını Youtube platformu üzerinden yapacağımız yayın üzerinden izleyebilir veya etkinliğe giriş sırasında gerçek isminiz yerine rumuz tercih edebilir ve/veya sorularınızı/yorumlarınızı anonim olarak yöneltebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor muyuz?

KVKK’nın kişisel verilerin aktarımına ilişkin 8. maddesindeki kurallar ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde öngörülen kişisel veri işlenmesinin hukuki sebeplerine uygun olarak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak aktarılabilir.

GRCAC etkinliklerinin organize edilmesi sırasında sunucuları dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan araçlar/uygulamalar (Zoom, BizBize, vb,) kullanılmaktadır. Bu araçların kullanımı sırasında işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgiye ilgili araçların aşağıda bağlantıları paylaşılan kendi gizlilik politikalarından ulaşabilirsiniz. 

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla etkinlik, program ve/veya projeye katılımınız gereği tarafınızla kurulan hukuki ilişkide öngörüldüğü biçimde ve etkinlik organizasyonu için gerekli olan süre boyunca saklanmaktadır. 

Kişisel Verileriniz ile Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

●      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

●      Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

●      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

●      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

●      Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

●      KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

●      Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

●      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve

●      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu (talep etmeniz halinde tarafınıza iletilecektir) aracılığıyla;

 • Etkinlik için kayıt olduğunuz e-posta adresinden iletişim@grcac.org adresine elektronik posta göndererek,
 • Kimliğinizi doğrulamamıza olanak verecek şekilde geçerli bir kimlik belgesini yanınızda bulundurarak bizzat ISACA Ankara Chapter’a başvurup başvrunuzu fiziken teslim ederek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp iletisim@grcac.org adresine e-posta göndererek,

ISACA Ankara Chapter’a iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, ISACA Ankara Chapter’a ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.

Son güncelleme tarihi: 24 Aralık 2021